OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Medano Trade s.r.o.

 1. OBECNÁ   USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej služeb a produktů prodávajícího, kterým je obchodní společnosti Medano Trade s.r.o., se sídlem v Špálova 2198/25, Plzeň, 323 00, IČO: 09857427, Spisová značka: C 40266 vedená u Krajského soudu v Plzni, zastoupená jednateli panem Petrem Juhou, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
  2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
  5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.MTRkurzy.cz
 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
  2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou.
  3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky).Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
  6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
  7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu/produkt, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu/produktu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu/produkt je prodávající zbaven v případě odůvodněného zrušení služby/produktu, o čemž bude zákazník v předstihu informován.
  8. Vlastnické právo k službě/produktu přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
  1. Cena služeb/produktů, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH.Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
  2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby/produktu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
  3. Cenu služby/produktu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem či platební kartou na účet společnosti Medano Trade s.r.o., který je uvedený v prodejním formuláři.
  4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební brána společností GOPAY s.r.o. a Stripe,Inc.,které poskytují zabezpečené technologie přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečených a důvěryhodných kanálů společností GOPAY s.r.o. a Stripe, Inc.

   Využít můžete těchto možností plateb:

   1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
   2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
   3. bankovním převodem na základě faktury
  5. Platba je jednorázová.
  6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
  7. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za službu/produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. DODACÍ PODMÍNKY
  1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy, přístupu do členské sekce.